Start.Geschiedenis.Tijdschrift.Archief.Wandeltochten.Activiteiten.bestuur.Links.Contact.

Geschiedenis van Molenstede in een notedop

 

 De naam

 

 De naam Molenstede wordt duidelijk gevormd door de woorden molen en stede.    

  Met stede wordt plaats bedoeld. Zo is Molenstede de “plaats bij de molen”.

 In de loop van de eeuwen wordt de naam Molenstede op heel wat verschillende   

  manieren geschreven. De oudste vermelding heeft het over Mulstede. Nadien   

  lezen we Molstede, Muelstede, Moelste, Moilstee, Mulste, Meulstee, Muylstede,  

  Mooltsede,... .

 

 Historiek

 

 De oudste vermelding dateert van 1253 , in een document van Willem van Rijkel,  

  abt van Sint-Truiden. De villa Molenstede hoort oorspronkelijk toe aan de abt van  

  Sint-Truiden. Later schenkt de abdij de helft van de villa Molenstede aan de  

  Heren van Diest. Dit moet zo rond 1230-1258 geweest zijn.

 Uit dit alles kunnen we opmaken dat Molenstede deel heeft uitgemaakt van de  

  oude Frankische villa Schaffen, die graaf Robertus in 741 of 742 aan de abdij van  

  Sint-Truiden schenkt.

 Van de 13° tot de 18° eeuw behoort Molenstede, samen met Schaffen, het  

  huidige Kaggevinne en delen van Webbekom en Assent, tot de heerlijkheid  

  Kaggevinne. Deze Heerlijkheid is eigendom van de Heer van Diest en wordt in  

  1301 “buten int sheren lande van Dyst” genoemd.

 Vanaf de 16° eeuw wordt het land buiten Diest opgedeeld in Kaggevinne-

  Kempens, aan de Kempische zijde en Kaggevinne-Lovens, aan de Leuvense zijde.  

  Kaggevinne-Kempens omvat Schaffen en Molenstede, Kaggevinne-Lovens omvat  

  het huidige Kaggevinne en zoals gezegd delen van Webbekom en Assent. Deze  

  bestuursvorm blijft in voege tot aan de Franse Revolutie. In 1795 beslist het  

  Franse Bestuur dat Kaggevinne-Kempens voortaan de gemeente Schaffen vormt.  

  Molenstede maakt tot begin 1900 deel uit van de gemeente Schaffen. In mei  

  1900 wordt Molenstede een zelfstandige gemeente. In 1977 , als gevolg van de  

  fusies der gemeenten, wordt Molenstede een deelgemeente van Diest.

 

 Gehuchten

 

 Als oudste gehuchten kennen we Reppel in het centrum, het Swerten Water aan  

  de grens met Schaffen, ‘t Bosmanseynde ten noord-oosten van het centrum en de  

  Lazarij aan de grens met Diest. Later komen daar enkele gehuchten bij, met  

  name Twijfeldonk aan de huidige Fabriekstraat, Molenstede-Boven aan de huidige  

  Broekstraat met inbegrip van de Blaasberg, het Grasbos en Crauwelsbos, Het  

  Eiland aan een deel van Molenstede dat grenst aan Okselaar en deels aan het  

  land van Loon (Engsbergen).

 

 Hoogten

 

 Molenstede wordt gekenmerkt door zijn vele heuvels, die men “bergen” noemt.   

  Zo kennen we de Blaasberg met de Jagersberg, de Langenberg, de Cauwberg, de   

  Lazarijberg met de Schellekensberg, de Kalenberg, de Eikelenberg en minder  

  gekend de Katsenberg en Klappijberg. Deze laatste twee zijn oorspronkelijk niet   

  meer dan een lichte verhevenheid in het landschap. Deze zogenaamde bergen   

  zijn getuigenheuvels of Diestiaanheuvels, die in het Hageland veel voorkomen.  

  Deze heuvels zijn het gevolg van de transgressie van de Diestiaanzee, zowat 7  

  miljoen jaar geleden.

 

 Oude wegen

 

 Enkele wegen dragen de naam Heerstraat:

 -De huidige Diesterestraat, voortgezet door een deel van de Asdonkstraat, de  

  Eikelenberg en de Heide, van Diest in de richting van Veerle, Geel en Antwerpen.

 -Een deel van de huidige Klappijstraat met de Zandstraat , en een deel van de   

  Dorpsstraat, een aftakking van de Diesterestraat naar Molenstede-dorp.

 -De huidige Herrestraat, de aftakking ervan vanaf de Eikelenberg naar de  

  Reppelsebaan.

 -Het huidige Liebrechtsveld en de Karrestraat, vroeger een aftakking van de  

  Diesterestraat over Rode naar Kaggepoel of Kakepoel, het oude centrum van de   

  Heerlijkheid Kaggevinne (dat dus in Schaffen-centrum ligt).

 De huidige Diesterestraat noemt in 1445, in de omgeving van het Zwartwater, de   

  gemeyne herstrate, ca. 1610 de Veerlsche Baan, en in 1776 de Hairbane op  

  Averbode.

 De huidige Reppelsebaan noemt in 1472 , de gemeyne herstrate te Reppele en in   

  1586 die heirbaene van Diest naer Everbode. De huidige Dorpsstraat noemde   

  vroeger de Muelstedenstrate of Moelstrate. De naam Broekstraat komt in 1517 al  

  voor , maar slaat pas vanaf 1610 terug op de huidige Broekstraat.

 

 De Parochie

 

 Zoals gezegd is Molenstede voor de 13° eeuw een eigendom van de abt van Sint-  

  Truiden. Samen met Schaffen maakt Molenstede dan deel uit van de Parochie van

  Webbekom. Onder impuls van de Heer van Diest komen we later op kerkelijk vlak   

  onder de voogdij van de Sint-Sulpitiuskerk. Er is in Molenstede geen kerk of  

  kapel. De gelovigen maken gebruik van de kapel op de Lazarij. Als deze in het   

  begin van de 16° eeuw door de beeldenstormers wordt verwoest, is men  

  aangewezen op de kerken in de naburige gemeenten. Het spreekt vanzelf dat dit  

  voor heel wat problemen zorgt. Na meer dan een eeuw ijveren en contesteren,   

  krijgen de Molenstedenaars in 1757 eindelijk de toelating om een eigen kapel te  

  bouwen. De nieuwe kapel komt onder de voogdij van Sint-Sulpitius Diest. Een  

  kapelaan van deze parochie komt hier de diensten verzorgen. De dopen,   

  huwelijken en overlijdens worden zoals van oudsher in de parochieregisters van  

  Sint-Sulpitius ingeschreven. Dit duurt zo tot in 1806 Molenstede zijn eerste eigen  

  pastoor krijgt en hiermee een zelfstandige parochie wordt.

  Onderwijs

 

 In het Ancien Régime staat de parochiale geestelijkheid in voor het onderwijs van  

  de kinderen. Dit blijft zo, tot in 1842 de gemeenten opdracht krijgen voortaan het

  onderwijs te organiseren en onderwijzers te benoemen. Er wordt een schoollokaal   

  gebouwd op de plaats van het huidige ontmoetingscentrum. Na de dood van  

  koster schoolmeester Isidoor Tips, wordt in 1847 voor het eerst een   

  gediplomeerde onderwijzer benoemd. Frans Thiels uit Ramsel zal gedurende meer  

  dan 25 jaar de Molensteedse jeugd onderwijzen.

 In 1906 komen de zusters Annonciaden naar Molenstede en stichten een vrije   

  meisjesschool. Deze school zal in de loop der jaren uitgroeien tot één van de   

  beste instellingen uit de omgeving.

 Als in 1971 de zusters uit Molenstede vertrekken, neemt de gemeente de school   

  over en wordt de Gemeentelijke-Gemengde school geboren, de voorloper van de  

  huidige basisschool.

 

 De wereldoorlogen

  Tijdens de eerste wereldoorlog slaan de Duitsers in Molenstede ongemeen hard  

  toe. Op 20 augustus 1914 worden 31 huizen in brand gestoken en 11 burgers   

  worden op hun erf vermoord. Er worden 41 Molenstedenaars bij het leger  

  ingelijfd. Daarnaast melden er zich nog heel wat vrijwillig bij het leger aan.  

  Negen onder hen overleven de oorlog niet en sneuvelen.

 Bij het uitbreken van WOII herinneren de inwoners van Molenstede zich de   

  gebeurtenissen van augustus 1914. De schrik zit er goed in. Op 11 mei 1940   

  passeren terugtrekkende Belgische troepen de gemeente. Op 14 mei trekken de  

  eerste Duitse troepen door het dorp. Er breken voor de bevolking barre tijden  

  aan. Maar ook aan deze oorlog komt een einde.

 

 Verenigingen

 

 De oudste vereniging is de Kolveniersgilde van Onze Lieve Vrouw. Deze is   

  gesticht in 1630. In de 17°, 18° en 19° eeuw staat de Gilde in voor de veiligheid  

  van de burgers. Men kan ze vergelijken met de latere burgerwacht. Na de   

  onafhankelijkheid van België verliezen dergelijke gilden hun reden van bestaan.  

  De meesten van hen worden folkloristische schuttersgilden. Rond 1966 houdt de  

  gilde “Onze Lieve Vrouw” op te bestaan. Molenstede heeft van oudsher een zeer  

  rijk gevuld cultureel leven.

 

 Schansen

 

 Eertijds waren er in Molenstede twee schansen. Deze dienden om in tijden van   

  oorlog of beroering de burgers een veilig onderkomen te bezorgen. Resten van  

  deze schansen zijn nog te zien in de Bosmansstraat (het vroegere   

  Bosmanseynde) en in het Bolhuisbroek , enkele tientallen meters van de huidige   

  Bolhuishoeve.

 

 

  Referentie : De geschiedenis van Molenstede, dr. Frans Claes SJ, dr. Michel Van  

  der Eyken , Frans Claes, 1993, uitgegeven door Mickeyclub.

GESCHIEDENIS